Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) r. w (miejscowość) pomiędzy:

Sprzedającym:

Adres

Dokument tożsamości nr. wydany przez

PESEL/NIP

a

Kupującym:

Adres

Dokument tożsamości nr. wydany przez

PESEL/NIP

1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu:

Marka: , rok produkcji: , nr. nadwozia: , nr. silnika: , nr. rejestracyjny: nr. karty pojazdu: , przebieg: , kolor:

2

Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność, nie toczy się wobec niego żadne postępowanie w związku z ww. samochodem, samochód jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

3

Strony ustaliły wartość przedmiotu niniejszej umowy na kwotę: złotych, słownie złotych.

4

1. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w § 1, zaś Kupujący tytułem ceny zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedawcy kwotę ustaloną w § 3 niniejszej umowy. 2. Strony stwierdzają, że samochód określony w § 1 został Kupującemu wydany, a cena uiszczona w wysokości na rzecz Sprzedającego.

5

Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania umowy wraz z samochodem określonym w § 1 zostały przekazane mu: .

6

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu i nie ma do niego żadnych zastrzeżeń.

7

Strony ustaliły, że wszystkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

8

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..............................................(sprzedający)

..............................................(kupujący)